Tanlumbone 坦瑞生

多孔钽-logo注释-终稿_gaitubao_4375x1203.jpg


TanlumboneTM 坦瑞生TM是一种3D打印新型生物金属骨科植入材料,可用于四肢、脊椎和颅颌面等部位骨组织功能重建。100%联通高孔隙率仿生骨小梁结构,生物力学与人体骨骼匹配,减小应力遮挡,形成整体骨长入integrity-ingrowTM和界面骨整合osseo-in-bondTM,产生优异的早期植入和长期植入稳定性。


Tanlumbone 坦瑞生

多孔钽-logo注释-终稿_gaitubao_4375x1203.jpg


TanlumboneTM 坦瑞生TM是一种3D打印新型生物金属骨科植入材料,可用于四肢、脊椎和颅颌面等部位骨组织功能重建。100%联通高孔隙率仿生骨小梁结构,生物力学与人体骨骼匹配,减小应力遮挡,形成整体骨长入integrity-ingrowTM和界面骨整合osseo-in-bondTM,产生优异的早期植入和长期植入稳定性。